Regulamin Wypożyczalni
Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej
im. Jana Kochanowskiego
w Zwoleniu

§ 1.
1. Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy obywatele.
2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.
3. Przy zapisie zgłaszający się powinien :
a) okazać dowód osobisty,
b) wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu.
4. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.
5. Czytelnik zobowiązany jest informować bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, miejsca pracy i szkoły.
6. W czasie, gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna nie może on korzystać z wypożyczalni.
7. W wypożyczalni obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

§ 2.
1.Kaucje od czytelników pobierane są w następujących wypadkach :
a) jeśli czytelnik nie jest stałym mieszkańcem (kaucja zryczałtowana w w wysokości 50 zł.)
b) przy wypożyczaniu szczególnie cennych książek (w kwocie równej co najmniej aktualnej wartości książki).
2. Czytelnik, który zamierza wycofać kaucję rezygnując z korzystania z biblioteki, winien poinformować o tym bibliotekę co najmniej na trzy dni przed terminem wycofania.
3. Po upływie roku od zaprzestania korzystania z wypożyczalni, nie odebrana kaucja jest wpłacona na dochody budżetu Biblioteki.

§ 3.
1. Wypożyczyć można jednocześnie 4 woluminy.
2. Książki z działu beletrystyki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 30 dni.
Książki naukowe i popularno naukowe wypożycza się na okres nie dłuższy niż 60 dni.
3. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zaopatrzenia ze strony innych czytelników.
4. Biblioteka może żądać zwrotu książki przed terminem ustalonym w ust. 2 i 3, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycję.
5. Na prośbę czytelnika biblioteka może rezerwować książki aktualnie
wypożyczone przez innych czytelników.
6. W razie braku, czytelnik może otrzymać informację, w której z najbliższych bibliotek może znajdować się poszukiwana przez niego książkę. Na prośbę czytelnika biblioteka sprowadza w miarę możliwości książki z innych bibliotek.
7. Z księgozbioru podręcznego wypożyczalni korzysta się tylko na miejscu.
8. Dzieci do lat 15 mogą wypożyczać książki dla czytelników dorosłych za zgodą tych czytelników.
9. Wybrane książki czytelnika rejestruje u dyżurującego bibliotekarza.
Jemu też zwraca wypożyczone książki.

§ 4.
1. Biblioteka na prośbę czytelnika udziela informacje o książkach, pomaga w dobrze literatury, korzystaniu z katalogów, wydawnictwa informacyjnego itp.

§ 5.
1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik. Wysokość odszkodowania ustala kierownik wypożyczalni, w zależności od aktualnej wartości książki na rynku i stopnia jej uszkodzenia.
Na sumy wpłacone z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.
Czytelnik może, za zgodą kierownika wypożyczalni, dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej - inną książkę nie mniejszej wartości, przydatną dla biblioteki.

§ 6.
1. Za przetrzymanie książek ponad termin określony w § 3 ust. 2 i 4 biblioteka pobiera opłaty w kwocie 0,15 zł. od woluminu za każdy rozpoczynający się tydzień po terminie zwrotu.
Za wysłanie upomnienia biblioteka pobiera 4 zł.
2. Czytelnik do którego biblioteka wysyła upomnienia w sprawie zwrotu książek, pokrywa ich koszty.
3. Jeżeli czytelnik mimo upomnień wysłanych przez bibliotekę odmawia zwrotu książki lub uiszczenia należnych opłat, biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.
4. Biblioteka może podać do publicznej wiadomości nazwiska osób, złośliwie uchylających od zwrotu książek.

§ 7.
Skargi i wnioski czytelnicy mogą wpisywać do księgi skarg i wniosków.

§ 8.

Czytelnik nie stosuje się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo,  a w szczególnie drastycznych wypadkach na stałe ,pozbawiony prawa do korzystania z wypożyczalni.Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor (kierownik) biblioteki.
Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Burmistrza Zwolenia.

§ 9.
Regulamin niniejszy został zatwierdzony przez Burmistrza Zwolenia.

 

Regulamin Czytelni
Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej
im. Jana Kochanowskiego
w Zwoleniu

§ 1.
1. Z czytelni mogą korzystać wszyscy obywatele niezależnie od tego, niezależnie od tego, czy są stałymi czytelnikami biblioteki.
2. Korzystanie z czytelni jest bezpłatne.
3. Wierzchnie okrycie teczkę lub torbę należy pozostawić na wieszaku.
4. Czytelnik jest obowiązany wpisać się do zeszytu obecność.
5. W czytelni zajmuje się miejsca zgodnie ze wskazaniami dyżurnego bibliotekarza.
6. W czytelni obowiązuje cisza, zakaz palenia tytoniu i spożywania posiłków.
7. W czasie, gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać z czytelni.

§ 2.
1. W czytelni korzystać można z księgozbioru podręcznego.
2 .Przyniesione ze sobą książki czytelnika zgłasza u dyżurnego bibliotekarza.
3. Z księgozbioru podręcznego i z bieżących czasopism korzysta czytelnik za pośrednictwem bibliotekarza.
4. Książki spoza księgozbioru podręcznego oraz roczniki czasopism zamawia czytelnik u dyżurnego bibliotekarza.
5. Jeżeli czytelnik zamierza w dniach następnych korzystać z książki dostarczonej mu spoza księgozbioru podręcznego, bibliotekarz może zatrzymać ją w czytelni przez 2 dni do dyspozycji czytelnika. Nie mogą być zatrzymane książki, z których często korzystają czytelnicy.
6. Czytelnik nie może prosi o zarezerwowanie mu książki, z której chwilowo korzysta ktoś inny.
7. Książek nie wolno wynosić z czytelni.
8. Przed opuszczeniem czytelni, czytelnik zwraca książki Bibliotekarzowi.
9. Książek z księgozbioru podręcznego nie wypożycza się do domu.
10. Jeżeli czytelnikowi potrzebna jest książka, której nie ma w księgozbiorze, biblioteka informuje, w której z bibliotek na terenie powiatu może znajdować się poszukiwana przez czytelnika książka. Na prośbę czytelnika biblioteka może sprowadzić książki z innych bibliotek, jeżeli czytelnik nie może z tych bibliotek korzystać osobiście. Z książek sprowadzonych z innych bibliotek czytelnik korzysta tylko na miejscu.

§ 3.
Biblioteka udziela informacji dotyczących posiadania zbiorów, doboru literatury na interesujący czytelników temat, sposobu korzystania z katalogów, wydawnictw informacyjnych i innych materiałów znajdujących się w bibliotece.

§ 4
Na kopiowanie rysunków, schematów, planów, map itp., czytelnik powinien uzyskać zgodę bibliotekarza.

§ 5.
1. Czytelnik jest obowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną. Korzystanie z rycin, map itp. wymaga szczególnej ostrożności, aby nie narazić ich na uszkodzenie.
2. Za uszkodzone książki czytelnik płaci odszkodowanie, którego wysokość określa kierownik czytelni w zależności od stopnia uszkodzenia. Na sumy wpłacone z tytułu uszkodzenia książki biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.

§ 6.
Skargi i wnioski czytelnik może wpisywać do książki skarg i wniosków.

§ 7.
Czytelnik nie stosując się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych wypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z czytelni. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor biblioteki. Czytelnikowi przysługuje prawo do odwołania się do Burmistrza Zwolenia.

§ 8.
Regulamin niniejszy został zatwierdzony przez Burmistrza Zwolenia.

JSN Mico is designed by JoomlaShine.com